Site Loader

LOCATION

271 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมา จ.ตาก 63140

CALL NOW

055-581-133

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นคนดีของ บิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

Post Author: Suntorn-SJM