Site Loader

LOCATION

271 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมา จ.ตาก 63140

CALL NOW

055-581-133
ศศิธร รุจนเวช
Abstract

ความผาสุกทางจิตวิญญาณ เป็นส่วนสำคัญของการดูแลสุขภาพองค์รวมซึ่งเป็นมิติทางสุขภาพด้านหนึ่งของการมีสุขภาพดี และสามารถส่งเสริมให้มีสุขภาพดี ในมิติทางสุขภาพด้านอื่นๆ ด้วยจิตวิญญาณมีแนวคิดทั้งแบบตะวันออกและทางตะวันตก ในสังคมไทยจิตวิญญาณมีแนวคิดทางตะวันออกโดยเชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนา การรักษาศีลห้า สมาธิและปัญญา พัฒนาการทางจิตวิญญาณของวัยรุ่น ช่วยให้วัยรุ่นค้นหาความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง การมีคุณค่าในตนเอง มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิต และสามารถเผชิญกับปัญหาที่ผ่านมาในชีวิตได้ วัยรุ่นที่มีความผาสุกทางจิตวิญญาณ จะสามารถควบคุมตนเอง เมื่ออยู่ท่ามกลางแรงกดดันของกลุ่มเพื่อน และตัดสินใจในการกระทำที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการป้องกันพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ การประเมินความผาสุกทางจิตวิญญาณ สามารถประเมินโดยการใช้แบบสอบถาม การประเมินด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการสนทนากลุ่ม ในการประเมินเกี่ยวกับความต้องการด้านจิตวิญญาณ หากวัยรุ่นได้รับการตอบสนองด้านจิตวิญญาณ จะทำให้เกิดความผาสุกทางจิตวิญญาณได้ พยาบาลควรนำการส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณมาใช้ในกระบวนการพยาบาล สัมพันธภาพที่ดีระหว่างพยาบาลและวัยรุ่น จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพยาบาล และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นการส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพวัยรุ่น เพื่อละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้

Post Author: Suntorn-SJM