.

โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม ด้วยความยินดียิ่ง

 
 
 
 
 
 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 21 กรกฎาคม 2561
  หน้าหลัก     
 

ประวัติโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด


        ในปี พ.ศ 2538 มาแมร์มีเรียม กิจเจริญ เป็นอธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ทางคณะภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ตร โดยเซอร์เซนต์โมรีส  ศรีวิชัยรัตน์ ได้จัดซื้อที่ดินจำนวน 32 ไร่ จากนายปวน  คำขาม  ที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่เลขที่ 271 หมู่ 4 ถ.แม่ระมาด-ท่าสองยาง  ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก ได้สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น  จำนวน 1 หลัง ให้ชื่อว่า "โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด"  โดยมีเซอร์เซนต์โมรีส ศรีวิชัยรัตน์ ทำหน้าที่เป็นผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ และมีเซอร์ลอเรนซ์ โพธิเนตร เป็นครูใหญ่

       ปีการศึกษา 2539 ได้เปิดการเรียนการสอน ครั้งแรกตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2539 มีเซอร์จำนวน 4 คน ครูจำนวน 19 คน มีนักเรียนทั้งสิ้น 258 คน

       ปีการศึกษา 2541 ได้ทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 355 คน

      ปีการศึกษา 2542 ได้สร้างอาคารหอพักนักเรียนประจำ 1 หลัง ( 3 ชั้น ) และโครงการก่อสร้างโรงอาหารจำนวน 1 หลัง เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 451 คน

       ปีการศึกษา 2543 มีการปรับสภาพถนนให้ดีขึ้น และมีการสร้างถนนเพิ่มเติม จากอาคารเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ถึงวัดพระเมตตา ทำให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมดีขึ้น การสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 566 คน  เซอร์ 4 คน ครู 26 คน เซอร์มารีน่า  กุลอนุสถาพร รับตำแหน่งครูใหญ่แทนเซอร์ลอเรนซ์ โพธิเนตร์

     ปีการศึกษา 2544 – 2545 เซอร์แคลร์ สมเนตร ได้รับหน้าที่ครูใหญ่ ได้พัฒนางาน โดยส่งบุคลากรเข้ารับการประเมินครูแกนนำของคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได้ผ่านเกณฑ์ประเมิน 16 คน ตลอดปีการศึกษา ได้พัฒนางานด้านบุคลากร โดยเข้ารับการอบรมด้านหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งโครงการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่จำนวน 1 หลัง เพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้น มีครู  36 คน  นักเรียน  663 คน


     ปีการศึกษา 2546 เซอร์คริสตอฟ  เภกะนันทน์  ได้รับหน้าที่ครูใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาวงดุริยางค์  ดนตรีไทย  ดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่ โดยทำการเปิดอาคารเรียนหลังใหม่  "เอ็มมานูแอล" วันที่ 19 ธันวาคม 2546 และได้จัดสวนหย่อมถ้ำแม่พระ ตลอดจนพัฒนาด้านวิชาการ โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการตามสถาบันต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันมีครู 48 คน นักเรียน  827 คน


      ปีการศึกษา 2547 เซอร์วีร์จีนี  เดชานนท์รับตำแหน่งครูใหญ่ แทนเซอร์คริสตอฟ เภกะนันท์ เซอร์มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ทุกด้าน โดยส่งครูเข้ารับการอบรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการตามหน่วยงานต่างๆ และในปีการศึกษา 2547 นี้ เซอร์มุ่งเน้นนำครูเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานสถานศึกษาแห่งชาติ เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.) เซอร์ยังนำครูและนักเรียนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยการให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการปรับปรุงห้องสมุด และยังนำโรงเรียนสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการติดตั้งห้องอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้บริการ ในปี 2547 เซอร์ได้ปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักเรียนประจำ สร้างหอพักนักเรียนประจำใหม่อีก 1 หลัง ขยายชั้นเรียนระดับ ม.4-ม.6 จัดสร้างรั้วรอบๆ โรงเรียน  ปรับปรุงถนนหน้าตึกเอ็มมานูแอลและได้จัดสร้างสนามเด็กเล่นให้แก่อนุบาล

      ปีการศึกษา 2551- 2552 เซอร์โปแลต สมสุข รับตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน และเซอร์ลูซีลา คำแดง รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โดยได้ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆได้เข้าเรียนมากขึ้น พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนมีการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ห้องอินเตอร์เน็ต จาก 10 เครื่อง เพิ่มเติม เป็น 60 เครื่อง พัฒนาห้องสมุดอนุบาล  ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านต่างๆ จัดให้คณะครูศึกษาดูงาน  อบรมด้านต่างๆเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้ดีขึ้น และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้และมุ่งเน้นให้ครูเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ) และมีการส่งเสริมให้มี Internet สำหรับการสืบค้นหาแหล่งข้อมูลในห้องสมุด 7  เครื่อง จัดให้มีวงดุริยางค์ในระดับอนุบาล ซ่อมแซมเครื่องดนตรีดุริยางค์ของโรงเรียน ปรับปรุงพัฒนาการบริการน้ำดื่มสะอาด ให้แก่นักเรียน ได้ส่งบุคลากรครูได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เข้าอบรมตามสายงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  มีครู 58 คนนักเรียน 792  คน


      ปีการศึกษา  2553  เซอร์เอมิลี (อัจฉรา)  รุ่งโรจน์เกษตร รับตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน และเซอร์ลูซีลา คำแดง รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โดยได้ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆได้ เข้าเรียนมากขึ้น ทางคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จัดให้คณะครูศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม 40 คน และประเทศฮ่องกง 4 คน และได้ส่งเสริมในทางด้านพัฒนาวงดุริยางค์  ดนตรีไทย  ดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) กลับมาพัฒนาอีกครั้งและ ครูมี 58 นักเรียน 820 คน


      ปีการศึกษา 2554 เซอร์เอมิลี (อัจฉรา) รุ่งโรจน์เกษตร รับตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนและเซอร์สกอลัสติก  วิภาดา สัณฐิติ  รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด ได้ส่งเสริมผู้เรียนได้ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในตอนเช้าทุกวัน  เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นี้   และได้รับการสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นทีวี และเครื่องเล่นซีดี และโรงเรียนมารีย์วิทยาได้มอบลำโพงสนามจำนวน 1 ตัว ให้กับโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด และจัดบุคลากรครู 3 ท่านไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์เกี่ยวกับงานห้องสมุดงานธุรการและการงานอาชีพ และโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการสุดยอดส้วมแห่งปีของจังหวัดตาก และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และเข้าร่วมประกวดโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลายของอำเภอแม่ระมาด ปี 2554 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   มีครูจำนวน  48  คน มีนักเรียน 820  คน


       ปีการศึกษา 2555 เซอร์เอมิลี (อัจฉรา) รุ่งโรจน์เกษตร รับตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนและเซอร์สกอลัสติก วิภาดา สัณฐิติ  รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมโดยให้นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1ได้เรียนภาษาพม่า โดยรับครูผู้สอนที่เป็นครูพม่ามาสอนให้กับนักเรียนโดยตรง  ได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการและควบคู่กับการเน้นนักเรียนมีคุณธรรมโดยเข้าร่วมโครงการเช่น เด็กดี V-Star ตอบปัญหาธรรมะทางกาวหน้า กับพุธศาสตร์สากล และยังได้มีการสนับสนุนให้ครูได้ศึกษาดูงานที่ประเทศลาว 55 คน ศึกษาดูงานที่ประเทศฮ่องกง 2 คน
     

    ปีการศึกษา 2556 การปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเซนต์ปอล ดำเนินการไปแล้วกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้แล้วเสร็จทันในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนมีนโยบายในการส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา      มีจิตสาธารณะ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยในช่วงปิดภาคเรียนจัดให้นักเรียน ครูและบุคลากรมาช่วยกันซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อให้มีสภาพดี เพียงพอ และพร้อมต่อการใช้งาน มีการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการตรวจประกันคุณภาพโรงเรียน เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอกจากคณะกรรมการ สมศ. รอบ 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน มีการจัดให้คณะครูไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี  อีกทั้งยังให้ทุนการศึกษาแก่ครูจำนวน 2 คน เพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย มีครู จำนวน 55 คน และมีนักเรียน รวมทั้งสิ้น 781 คน

        ปีการศึกษา  2557 ได้เปิดอาคารอาคารเซนต์ปอลเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน จัดระบบการจราจรภายในโรงเรียน ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามบริเวณโรงเรียนและอาคารเรียน ติดตั้งสัญญาณบอกเวลาอัตโนมัติ และโรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ในระดับจังหวัด ผ่านการประเมิน “สุดยอดส้วมแห่งปี” ในระดับภาค  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558 ) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัย ระดับดีมาก และประถม-มัธยม ระดับดี  ตั้งแต่วันที่  26  สิงหาคม พ.ศ. 2557  มีการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยปัจจุบันมีครูจำนวน  55  คน และมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  704  คน

        ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้พัฒนาด้านอาคารสถานที่ โดยปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณโรงเรียนและอาคารเรียน จำนวน 8 ตัว  ได้สร้างบ้านพักเซอร์ขึ้นอีก 1 หลัง ชื่อว่า “บ้านเซนต์โมรีส” โรงเรียนได้รับรางวัล สถานศึกษาพัฒนา ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ระดับดีเด่น จากสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 2 จังหวัดพิษณุโลก   โรงเรียนผ่านการประเมิน “สุดยอดส้วมแห่งปี 2558” ในระดับจังหวัดตาก จากสาธารณสุขจังหวัดตาก  ในงานมหกรรม Child Show สร้างเด็กดีและเด็กเก่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘   นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.๔ป.๖ ระดับเขตพื้นที่     การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง     การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษา อันดับที่ ๙ จากทั้งหมด ๓๗ อันดับ และการแข่งขันแกะสลักระดับชั้นมัธยมต้น ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ และการแข่งขันแกะสลัก ในระดับประเทศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนมาตรฐาน (T-Score) ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษา  ปีที่ ๖ มีค่าเท่ากับ ๕๐.๐๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีค่าเท่ากับ ๕๐.๒๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีค่าเท่ากับ ๔๖.๙๐ ซึ่งสรุปได้ว่าผลคะแนน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๓ ระดับ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนมาตรฐาน      (T-Score) มากกว่า ๔๐   โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยปัจจุบันมีคณะเซอร์ จำนวน ๔ คน ครูจำนวน  ๕๓  คน และมีนักเรียนจำนวนรวมทั้งสิ้น  ๗๕๖  คน

        ปีการศึกษา 2559  เซอร์มารีโปแลต  กาญจนา  สมสุข  ดำรงตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ             และเซอร์สกอลัสติก วิภาดา  สัณฐิติ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนโดยปลูกต้นไม้เพิ่ม ติดตั้งทีวีดิจิทัลพร้อมโน๊ตบุ๊คภายในห้องเรียน จำนวน 12 ชุด โดยได้รับการสนับสนุนจาก สช.       ได้ติดตั้งพัดลมเพดานบริเวณโรงอาหาร จำนวน 20 ตัว  ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่ม จำนวน 8 ตัว  โรงเรียนผ่านการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ประเภทสามัญ) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สพป.ตาก เขต 2  อยู่ในระดับ ดีมาก   ผ่านการประเมินการนิเทศการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้ง 6 ด้าน จาก สพป.ตาก เขต 2  ผ่านการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐ. และนโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.ตาก เขต 2   ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2559 ระดับจังหวัด  โรงเรียนได้ต้อนรับคณะทำงานจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อความเป็นธรรมในสังคม จากกระทรวงศึกษาธิการ 17 จังหวัด  จำนวน 30 คน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559  นักเรียนได้รับรางวัล    ในการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1 – 3 ระดับเหรียญทอง   การแข่งขันแกะสลักผัก ผลไม้   

ม.1 – 3 ระดับเหรียญทอง  นอกจากนี้นักเรียนยังได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัด ในการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 21 จากบริษัทเสริมปัญญา จำกัด 

โรงเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน โดยการปรับพื้นที่เตรียมก่อสร้างซุ้มนักบุญยอแซฟ บริเวณข้างอาคารเรียนเซนต์ปอล ซึ่งท่านนักบุญยอแซฟเป็นนักบุญนามชื่อของโรงเรียนและเป็นที่เคารพต่อคริสตศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่ง  นอกจากนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ครูได้มีการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนายังหน่วยงานต่าง ๆ   ปัจจุบันมีคณะเซอร์ จำนวน 4 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 52 คน และมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  853 คน

        ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน ได้ทำการก่อสร้างซุ้มนักบุญยอแซฟขึ้นที่ข้างอาคารเซนต์ปอล  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร มีนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขัน 5 รายการ ดังนี้ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4 – 6 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1 – 3  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1 – 3 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4 – 6 และการแข่งขันแกะสลักผัก ผลไม้ ป.4 – 6 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการอบรม/สัมมนา ปัจจุบันมีคณะเซอร์ 3 ท่าน ครู 53 บุคลากร 21 รวมทั้งสิ้น 74 คน จำนวนนักเรียน 849 คน

 

 

 

 
 
วิสัยทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
  

 

 

 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 23.20.25.122
คุณเข้าชมลำดับที่ 456,665
 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
271 หมู่ 4 ถ.แม่ระมาด-ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด จ.ตาก
Tel : 055-581133 , 084-4603534  Fax : 055-581158
Email : sjm2538@hotmail.co.th