.

โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม ด้วยความยินดียิ่ง

 
 
 
 
 
 
พฤศจิกายน 2560
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าหมาย
 

วิสัยทัศน์

   โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด  มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตามคำสอนของนักบุญเปาโลและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่อาเซียน


พันธกิจ

     1. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
     2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
     3. พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
     4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
     5. ส่งเสริมและสร้างอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ของโรงเรียน
     6. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการที่ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
     7. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงในโรงเรียน

เป้าหมาย

ด้านคุณภาพผู้เรียน

1.เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาเหมาะสมตามวัย
2.ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
3.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และปฏิบัติตามคำสอนของนักบุญเปาโล
4. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 
6.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและสื่อสารภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา
7.ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ด้านการจัดการศึกษา

8. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
10.คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
11.โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
12.โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพตามบรรยากาศการศึกษาแบบคาทอลิก
13.โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ด้านการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
14. โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
15. โรงเรียนมีการพัฒนาให้บรรลุตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน “การงานเด่น เน้นพอเพียง” และตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “แต่งกายสะอาด มารยาทดี”

ด้านมาตรการส่งเสริม
16.โรงเรียนมีการจัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในและนอกโรงเรียน 
17.โรงเรียนมีการจัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมงานอภิบาลและแพร่ธรรม
18. โรงเรียนมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 


 
 
วิสัยทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
  

 

 

 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.161.3.96
คุณเข้าชมลำดับที่ 430,230
 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
271 หมู่ 4 ถ.แม่ระมาด-ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด จ.ตาก
Tel : 055-581133 , 084-4603534  Fax : 055-581158
Email : sjm2538@hotmail.co.th