.

โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม ด้วยความยินดียิ่ง

 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
  หน้าหลัก    คติพจน์,อัตลักษณ์,เอกลักษณ์ 
คติพจน์,อัตลักษณ์,เอกลักษณ์
 

คติพจน์ (Motto)

 “ศึกษาดี  มีวินัย  ใจเมตตา  ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน”

     ศึกษาดี หมายถึง เป็นการศึกษาที่ให้ความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นอย่างเพียงพอ เช่น ความรู้ด้านภาษา  ด้านคิดคำนวณ ความเข้าใจ หลักการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งรู้จักคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น วิเคราะห์  สร้างสรรค์ และใฝ่รู้ตลอดเวลา รู้จักแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อการงานอาชีพ มีความเจริญที่สมดุลระหว่างวัตถุและจิตใจ

    มีวินัย หมายถึง การมีนิสัยที่ดีงาม การดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายมีวินัยในตนเอง รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น ปฏิบัติตามกติกาและกฎเกณฑ์ของสังคม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และระบอบประชาธิปไตย

  ใจเมตตา หมายถึง การไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว เห็นความสำคัญของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าของตน ร่วมมือกับผู้อื่นในสังคม มีน้ำใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันด้วยความรักและความเสียสละ ให้ความช่วยเหลือ

  ใฝ่หาคุณธรรม หมายถึง เป็นคนศรัทธาในศาสนา ยึดมั่นในหลักธรรมมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีความรักและให้อภัย มีสามัคคีธรรม กตัญญูต่อสถาบันและผู้มีพระคุณ มีความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรม มีความซื่อสัตย์ อดทน สามารถบูรณาการวิทยาการ และเทคโนโลยีเข้ากับสัจธรรมอันสูงส่ง เพื่อการดำรงชีวิตที่มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น

  เลิศล้ำการงาน หมายถึง มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน รักการทำงาน ไม่เลือกงาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ขยันทำงานอย่างดี เต็มความสามารถ รู้จักพัฒนาการงานอาชีพให้มีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  (IDENTITY)


 “ แต่งกายสะอาด    มารยาทดี ”     

          แต่งกายสะอาด   หมายถึง    การแต่งกายที่สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย ตามระเบียบ  สมศักดิ์ศรี และมีความภาคภูมิใจในเครื่องแบบที่สวมใส่
         มารยาทดี           หมายถึง    มีพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งทางกาย วาจา  และใจ  เหมาะสมตามกาลเทศะ ให้เกียรติผู้อื่นด้วยใจจริง

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  (UNIQUENESS)


“ การงานเด่น     เน้นพอเพียง ”

         การงานเด่น        หมายถึง  มุ่งมั่นตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย จนประสบผลสำเร็จ โดยใช้ศักยภาพ ของตนเองจนได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของผู่อื่น
         เน้นพอเพียง      หมายถึง  มีความพอใจในสิ่งที่ตนมีตามสภาพแวดล้อม กล้าที่จะเผชิญปัญหา ยอมรับความจริง และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ปราศจากความคับข้องใจใด ๆ

 


 

 
 
วิสัยทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
  

 

 

 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.198.212.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 467,155
 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
271 หมู่ 4 ถ.แม่ระมาด-ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด จ.ตาก
Tel : 055-581133 , 084-4603534  Fax : 055-581158
Email : sjm2538@hotmail.co.th