กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัทรพร จันป้อตา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
เฟสบุ๊คไลน์อีเมล
นางสาววนิดา ทวีชัยไพศาล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
เฟสบุ๊คไลน์อีเมล
นางสาวแสงพร ทิพย์ดวงใจ
เลขานุการ
เฟสบุ๊คไลน์อีเมล
นางสาวสุภัชชา พรมคำ
เฟสบุ๊คไลน์อีเมล
นางสาวจิราธร สิงห์ก๋า
เฟสบุ๊คไลน์อีเมล
นายรัตนชัย ศรีคีรีราษฎร์
เฟสบุ๊คไลน์อีเมล
นางสาวสุริยา ชัยยจินดา
เฟสบุ๊คไลน์อีเมล
นายรังสรรค์ เวียงลำไย
เฟสบุ๊คไลน์อีเมล
นางสี่สี่ -
เฟสบุ๊คไลน์อีเมล