กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุพันณี สุนันต๊ะ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
เฟสบุ๊คไลน์อีเมล
นางประทุม พรมวิหาร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
เฟสบุ๊คไลน์อีเมล
นางทับทิม เทพคำอ้าย
เลขานุการ
เฟสบุ๊คไลน์อีเมล
นายอภิชาติ ใจทะเล
เฟสบุ๊คไลน์อีเมล
นางสาวกัลยารัตน์ ต๊ะปา
เฟสบุ๊คไลน์อีเมล