กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรม

นางทองสุก ศรีคีรีราษฎร์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
เฟสบุ๊คไลน์อีเมล
นายธวัชชัย พรมเทพ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
เฟสบุ๊คไลน์อีเมล
นางสาวลัดดา สันโดษวนาไพร
เลขานุการ
เฟสบุ๊คไลน์อีเมล
นายศรายุทธ จำนงค์รัตน์
เฟสบุ๊คไลน์อีเมล
นางสาวเวณิกา ทองมีหลาก
เฟสบุ๊คไลน์อีเมล
นางจีรนันท์ ดีทองขาว
เฟสบุ๊คไลน์อีเมล