ลูกเต๋าพาเพลินเชิญเล่นเชิญลุ้น

นวัตกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย  Best  Practice

 ชื่อผลงาน    ลูกเต๋าพาเพลินเชิญเล่นเชิญลุ้น

โรงเรียน         เซนต์โยเซฟแม่รมาด                                 จังหวัด ตาก

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จำนวนนับจากรูปภาพ ตัวเลขไทย และตัวเลขอารบิกได้ถูกต้อง
 2.      เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การเพิ่มจำนวนนับได้ถูกต้องจากการเล่นเกมโดยใช้ลูกเต๋า
 3.      เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้แข็งแรงจากการเล่นเกมและโยนลูกเต๋า
 4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เล่นอย่างสนุกสนานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

ที่มาและเหตุผล

เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรมต้องเน้นที่การเล่นให้เกิดเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ดังนั้นการจัดกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม ต้องครอบคลุมและสอดคล้องเหมาะสมกับวัย   ซึ่งในการสร้างสื่อการเรียนรู้นี้ครูได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเน้นส่งเสริมกิจกรรมเกมการศึกษาด้านการคิดคำนวณ การเคลื่อนไหว และกิจกรรมกลางแจ้ง สำหรับเด็กอนุบาล 3  ดังนั้นจึงได้คิดสื่อที่เน้นการพัฒนาทักษะนี้ให้แก่เด็กได้เตรียมพร้อมที่จะศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งยังคงเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นมากกว่าการจัดให้นั่งเรียนวิชาการแบบเข้มข้นในห้องเรียน  นอกจากการเรียนรู้ตามหลักวิชาการแล้วสื่อที่ผลิตขึ้นนี้ต้องส่งเสริมการเคลื่อนไหวที่พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็ก รวมถึงการส่งเสริมการเล่นการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม รู้จักการยอมรับ การชื่นชมผู้อื่นจากผลของการเล่นเกมที่ครูจัดกิจกรรมด้วย

สื่อการจัดการเรียนรู้ลูกเต๋าพาเพลินเชิญเล่นเชิญลุ้น ได้สร้างขึ้นเป็น ลูกเต๋าจำนวน 3 ชุด ซึ่งแต่ละชุดได้ติดจำนวนรูปภาพ จำนวนตัวเลขไทย และตัวเลขอารบิกไว้ให้เด็กได้ใช้เล่นเกมต่างๆ เช่นการเล่นเกมบันไดงู การเล่นเกมลุ้นเลขลุ้นคำถาม การเล่นเกมต่อแต้ม เรียงตัวเลขจากมากไปหาน้อย จากน้อยไปหามาก และสามารถให้เด็กจับกลุ่มตามจำนวนตัวเลข เป็นต้น กิจกรรมเน้นการเคลื่อนไหวกลางแจ้งเป็นกลุ่มสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน เด็กได้ความรักความสามัคคีกันเป็นหมู่คณะจากการใช้สื่อเล่นเกมที่ครูจัดกิจกรรม

วิธีดำเนินการ

 1. ประชุมวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาแนวคิดหลักการ
 2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยร่วมกันประชุมวิเคราะห์ปัญหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อศึกษา แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัยในแต่ละชั้น เพื่อนำไปวางแผนแก้ไขหรือพัฒนาสื่อ หรือ นวัตกรรม ให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยในที่ประชุมมีมติต้องการแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง ลูกเต๋าพาเพลินเชิญเล่นเชิญลุ้น
 3. หัวหน้างานปฐมวัยเสนอปัญหาและแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมลูกเต๋าพาเพลินเชิญเล่นเชิญลุ้น ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนและผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติการจัดทำนวัตกรรม
 4. การเลือกและการวางแผนการสร้างนวัตกรรม
 5.   วางแผนการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้จริง
  ใช้ง่าย และสามารถพัฒนาไปสู่วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัยปีที่ 3
 6.   ออกแบบรูปร่างของนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ลูกเต๋าพาเพลินเชิญเล่นเชิญลุ้น โดยกำหนดให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 10 x 10 นิ้ว  จำนวน 3 กล่อง 3 ชุด  โดยกล่องชุดที่ 1 เป็นจำนวนนับที่เป็นตัวเลขอารบิก    กล่องชุดที่ 2 เป็นจำนวนนับที่เป็นตัวเลขไทย     กล่องชุดที่  3  เป็นจำนวนนับที่เป็นรูปภาพ   และจะมีกล่องสัญลักษณ์บวก ชุดละ 1 กล่อง
 7.    ออกแบบบัตรแสดงผลตัวเลข บัตรรูปภาพ โดยนำตัวเลขและรูปภาพมาติดกับฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดความกว้าง  15 x  15 เซนติเมตร พร้อมเคลือบด้วยสติกเกอร์ใส

ผลการดำเนินงาน

 1.      เด็กได้เรียนรู้จำนวนนับจากรูปภาพ ตัวเลขไทย และตัวเลขอารบิก ผ่านการเล่นเกม
 2.      เด็กได้เรียนรู้การเพิ่มจำนวนนับได้ถูกต้องจากการเล่นเกมโดยใช้ลูกเต๋าเป็นสื่อการเล่น
 3.      เด็กได้รับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้แข็งแรงจากการเล่นเกมและจากการโยนลูกเต๋า
 4.      เด็กได้เล่นอย่างสนุกสนานร่วมกับเพื่อนจากการจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม

สรุป

ผลจากการใช้นวัตกรรมลูกเต๋าพาเพลินเชิญเล่นเชิญลุ้น เด็กในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 จำนวนทั้งหมด  59 คน ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กับเด็กในระดับปฐมวัย โดยให้เด็กได้เล่นผ่านการเรียนรู้ ทางคุณครูได้นำนวัตกรรมลูกเต๋าพาเพลินเชิญเล่นเชิญลุ้น มาให้เด็กได้สัมผัส ได้เรียนรู้ รู้จักจำนวนตัวเลข รู้จักการนับจำนวน ยังได้ฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเล่นร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข

ผลจากการเล่นกิจกรรมลูกเต๋าพาเพลินเชิญเล่นเชิญลุ้น พบว่า เด็กในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1

จำนวน 29 คนเด็กเล่นกิจกรรมได้จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 65.52 เด็กที่เล่นกิจกรรมไม่ได้

จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 34.48 และเด็กในระดับชั้นปฐมวัยปีที่3/2 จำนวน 30 คน เด็กเล่น

กิจกรรมได้จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 เด็กที่เล่นกิจกรรมไม่ได้จำนวน 8 คน คิดเป็น

ร้อยละ 26.67