บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสุพันณี สุนันต๊ะ
ที่ปรึกษา
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นางสาวสุภัชชา พรมคำ
ประธาน
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นายสุคนธ์ ปวงดอกจี๋
รองประธาน
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นางสาวเวณิกา ทองมีหลาก
เลขานุการ
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นางสาวสุมาลี รณวิชาญ
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นางจันทร์สาว พาซู
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นางสาวจิราธร สิงห์ก๋า
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นางภัสวรรณ สีนิล
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นายไพบูลย์ โคกกระชาย
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นางสาวกัลยารัตน์ ต๊ะปา
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นางสาวนัฐกานต์ เมินกระโทก
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นางอุไรรัตน์ กิตติโชติพิศุทธิ์
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล