บุคลากรฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

นายธวัชชัย พรมเทพ
ประธาน
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นายวิชญพงศ์ ปทุมไพโรจน์
รองประธาน
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นายสุนทร อุทุมพรพัฒน์
เลขานุการ
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นางสาวสุรียา ชัยยจินดา
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล