บุคลากรฝ่ายวิชาการ

นายภิชาติ ใจทะเล
ประธาน
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นางสาวอภิญญา คำลำปาง
รองประธาน
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นางสาวปิยาพร ยาวิเสน
เลขานุการ
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นางสาวนิทตา สุรินรังสี
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นางสาวอภิสรา อุดปิน
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นางสาวภัทราพร จันป้อตา
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นางสุพันณี สุนันต๊ะ
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นางสาวทองสุก ศรีคีรีราษฎร์
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นางสาวสุจิตราภรณ์ เขาคำ
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นางสาวธนิษฐา สายบัว
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
ว่าที่ ร.ต.สิทธิชัย ใจมา
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นางสาวปิยธิดา ปาแก้ว
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล