หน้าแรก

kisspng-saint-josephs-day-mary-st-joseph-parish-associao-devotos-de-ftimaesposo-de-maria-s-5d1801962d5e75.2535358715618543581858

โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด

»คติพจน์ของโรงเรียน«

ศึกษาดี     มีวินัย     ใจเมตตา     ใฝ่หาคุณธรรม     เลิศล้ำการงาน

»วิสัยทัศน์ของโรงเรียน«
          โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตามคำสอนของนักบุญเปาโลและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพนักเรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑