บุคลากรฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

เซอร์สกอลัสติก วิภาดา สัณฐิติ
ที่ปรึกษา
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นายรัตนชัย ศรีคีรีราษฏร์
ประธาน
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นางสาววนิดา ทวีชัยไพศาล
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นายรังสรรค์ เวียงลำไย
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล
นางสาวกันยากร วนาผาติกุล
เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อีเมล