[WPPA+ dbg msg: Photo 0 does not exist in call to wppa_get_picture_html(). Type = From : wppa-picture.php line: 44 in function wppa_get_picture_html - wppa_initialize_javascript - apply_filters - do_action]

ประวัติโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๘  มาแมร์มีเรียม  กิจเจริญ  อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร อนุมัติตามข้อเสนอของ เซอร์เซนต์โมรีส เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์ จัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อตั้งโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด มีอาคารหลังแรกชื่อว่า อาคารเซนต์ปอล  โดยมี เซอร์เซนต์โมรีส เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต และเซอร์ลอเรนซ์ มัณฑนา โพธิเนตร รับตำแหน่งผู้อำนวยการ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๐ สร้างวัดพระเมตตา และหอพักนักเรียนประจำชื่อว่า หอพักเซนต์โยเซฟ เพื่อรองรับนักเรียนที่อยู่ห่างไกล ปีการศึกษา ๒๕๔๑ ได้เริ่มขยายการแพร่ธรรมและช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ตามพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และสร้างศูนย์แพร่ธรรมชื่อว่า ศูนย์มารีเป็นที่พึ่งปีการศึกษา ๒๕๔๓ มีการปรับสภาพถนนภายในโรงเรียนจากอาคารเซนต์ปอลถึงวัดพระเมตตา และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้ดีขึ้น ปีการศึกษา ๒๕๔๕ สร้างอาคารเรียนเพิ่ม ๑ หลัง ชื่อว่า อาคารเอ็มมานูแอล และสร้างรั้วหน้าโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๔๗ โรงเรียนได้รับบริจาครถบัส จำนวน ๒ คัน  โอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร อีกทั้งยังได้ต่อเติมกำแพงรั้วรอบบริเวณโรงเรียนและซื้อรถตู้เพื่อใช้ในการเดินทาง ปีการศึกษา ๒๕๕๐ สร้างสนามเด็กเล่นหน้าอาคารเรียนเอ็มมานูแอล ปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร สนับสนุนงบประมาณให้คณะครูไปศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม จำนวน ๔๐ คน ประเทศฮ่องกง จำนวน ๔ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้ดำเนินการรื้ออาคารและปรับฐานโครงสร้างอาคารเซนต์ปอล เนื่องจากอาคารทรุดตัวลง ส่งผลให้ตัวอาคารเอียง นอกจากนี้ชมรมผู้ปกครองได้สนับสนุนเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๒๐๐ ตัว ปีการศึกษา ๒๕๕๗ อาคารเรียนเซนต์ปอลสามารถใช้ได้ตามปกติ พร้อมทั้งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามอาคารเรียนและติดตั้งสัญญาณบอกเวลาอัตโนมัติ  ๒๕๕๘ ทางคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้สร้างบ้านพักเซอร์หลังใหม่ขึ้น ๑ หลัง ชื่อว่า บ้านเซนต์โมรีส และโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ติดตั้งทีวีดิจิทัลพร้อมโน้ตบุ๊กภายในห้องเรียน จำนวน ๑๒ ชุด ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สร้างซุ้มนักบุญยอแซฟ ข้างอาคารเรียนเซนต์ปอล และได้จัดซื้อเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องตีและเครื่องเป่าเพิ่มเติม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เริ่มสร้างหอพักนักเรียนประจำและโรงครัว   ทดแทนหลังเก่าที่ทรุดโทรม และติดตั้งคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะทดแทนของเก่าที่มีระบบปฏิบัติการล้าสมัย  จำนวน ๕๐ เครื่องปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

ตราสัญลักษณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

ตราสัญลักษณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีโล่อยู่ตรงกลาง

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด คือ สีน้ำเงิน และสีเหลือง มีความหมายเตือนใจให้คำนึงถึงคุณธรรมสำคัญหลายประการ เบื้องต้นสีทั้งสองเป็นแม่สีเปรียบได้ดังหลักการของทุกสิ่งทุกอย่าง ในทางวิชาการ  ว่าด้วยทฤษฎีเรื่องสี  เมื่อนำสีทั้งสองผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากันจะได้สีใหม่อีกหนึ่งสี คือ สีเขียว ซึ่งเป็นสีของพืชต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์ของการมีชีวิตในสัญลักษณ์ธงไตรรงค์ได้กำหนดไว้ว่า “สีน้ำเงิน คือ สีประจำชาติ” เช่นเดียวกับในภาคตะวันตกของทวีปเอเชียถือว่าสีน้ำเงิน คือ สีของความภักดี  เป็นสีของจารีตนิยม แสดงถึงความสามารถ และเกียรติยศของประชาชนข้างมาก คือ ผู้ใช้แรงงาน ถือว่าเป็นฝ่ายเสื้อคอสีน้ำเงิน ตลอดจนกฎหมายที่เคร่งศีลธรรมก็เรียกขานกันว่า “กฎหมายสีน้ำเงิน”

เพลงมาร์ชโรงเรียน

เซนต์โย เซนต์โยเซฟแม่ระมาด  ประสิทธิ์ประสาทวิทยาศึกษาสถาน 
ให้ความรู้ ศิษย์อุดมสมต้องการ เชี่ยวชาญเรียนวิชาปัญญาไว
กรุณาอาทร เฉลียวฉลาด ทั้งสามารถ มากคุณธรรมประจำนิสัย
ชาวเซนต์โยเด่นทั่วสังคมไทย มีน้ำใจนักกีฬา รักสามัคคี
ศึกษาดีมีวินัยใจแกล้วกล้า เปี่ยมเมตตางามเลิศ ประเสริฐศรี
ตราเซนต์โยสง่างามด้วยความดี เราน้องพี่ใกล้ไกลใจผูกพัน
น้ำเงินและเหลืองรุ่งเรืองวิลาศ ลูกแม่ระมาดประหยัดซื่อสัตย์ขยัน
อดทนกตัญญูอยู่ทั่วกัน รักชาติมั่นเซนต์โย ไชโย ไชโย

อัตลักษณ์ของนักเรียน

แต่งกายสะอาด      มารยาทดี

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

การงานเด่น     เน้นพอเพียง

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ประกอบด้วยปริมณฑลภายในวงกลม มีเส้นขอบ และมีเส้นโค้งขึ้นโค้งลงประดับรอบนอกบังเกิดเป็นกลีบเจ็ดกลีบ กลางปริมณฑลมีโล่ป้องกัน
ศัสตราวุธ ภายในโล่ แบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ ส่วนบนมีอักษร ซ.ย. ซึ่งย่อมาจาก “เซนต์โยเซฟ” วางอยู่หน้าเส้นตรงตัดเฉียง ส่วนกลางเว้นว่าง และส่วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีปวางอยู่บนหนังสือสองเล่มที่ซ้อนกันอยู่ ซึ่งมีเส้นนอนเป็นฐาน มีดาบขัดอปยู่หลังโล่ ปลายดาบปรากฏที่ด้านบนขวา ด้ามดาบปรากฏที่ด้านล่างซ้าย มองเห็นใบไม้ทอดปลายด้านบนซ้ายและด้านล่างขว

ต้นพญาสัตบรรณ

ต้นพญาสัตบรรณจัดอยู่ในวงศ์โมก เป็นไม้ยืนต้นรูปทรงสูงใหญ่ เป็นไม้เนื้อไม่แน่นและค่อนข้างเปราะมีเปลือกหนาเป็นเกล็ดสีน้ำตาล เนื้อไม้มีสีขาวอมเหลือง ลักษณะต้นมีรูปทรงพุ่มสูงคล้ายฉัตร ใบเป็นแบบ  เลี้ยงเดี่ยว มีลักษณะรูปวงรี เนื้อหนาและเหนียว มีติ่งที่ปลายใบ ผลเป็นฝัก ออกดอกเป็นช่อมีสีขาวอมเหลืองและเขียวนิด ๆ กลีบดอกเป็นรูปวงรีมีขนภายในดอก และที่สำคัญดอกมีกลิ่นหอมแรงไปจนกระทั่งฉุน โดยเฉพาะในตอนกลางคืน กลิ่นของดอกจะฉุนรุนแรงมากเป็นพิเศษ จนทำให้บางคนถึงขั้นเกิดอาการแพ้ได้ ความหมายอันเป็นสิริมงคลคือ ด้วยลักษณะต้นทรงพุ่มที่ดูคล้ายฉัตร หรือ ฉัตรบรรณ เครื่องชั้นสูงที่ใช้ในขบวนแห่นั้นเชื่อกันว่ามีความหมายที่เป็นเกียรติเป็นพญา น่าเคารพยกย่อง และด้วยชื่อที่ขึ้นต้นว่า “สัต” ยังหมายถึงคุณธรรมและสิ่งดีงาม  หากนำมาปลูกไว้ก็จะทำให้คนในบ้านได้รับการเคารพยกย่องจากคนอื่น ๆ