ประกวดนวตกรรมครูปฐมวัย
คณะครูอบรมการจัดทำแผนพัฒนาสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพจากโรงพยาบาลแม่ระมาดให้บริการฉีดวัดซีน