นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1,2,3ฝึกภาคปฎิบัติ ระหว่างวันที่ 21กันยายน ถึง2ตุลาคม 2563