ประกวดนวตกรรมครูปฐมวัย
คณะครูอบรมการจัดทำแผนพัฒนาสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพจากโรงพยาบาลแม่ระมาดให้บริการฉีดวัดซีน
ศึกษาธิการจังหวัดตากได้มอบหน้ากากอนามัย
นางสาวเกสรา พันธ์ปัญญากรกุล รับทุนการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการฯ
ศึกษาดูงาน ณ ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา