ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด

   ปีพุทธศักราช 2538 แมร์มีเรียม กิจเจริญ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เห็นชอบตามข้อเสนอของ เซอร์เซนต์โมรีส เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์ จัดซื้อที่ดินจำนวน 32 ไร่ จากนายปวน คำขาม ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช 2538 วันฉลองนักบุญโยเซฟ คุณพ่อประเสริฐ สิทธิเข้ามาทำพิธีเสกที่ดินแปลงนี้ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 271 หมู่ 4 ถนนแม่ระมาด – ท่าสองยาง ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อใช้ดำเนินการก่อสร้างอาคารคอนกรีต 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง สำหรับใช้เพื่อการเรียนการสอน เมื่อเสร็จสิ้นแล้วตั้งชื่อว่าอาคารเรียน “เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร”

ปีการศึกษา 2539 ได้รับการอนุมัติเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกภายใต้ชื่อ “โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด” เมื่อวันที่ 29 มกราคม พุทธศักราช 2539 และได้เริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนแห่งนี้เมื่อวันที่ 9 มีนาคมในปีเดียวกัน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พุทธศักราช 2539 เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษาแรก ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเซอร์จำนวน 4 คนครูจำนวน 19 คน และนักเรียนทั้งสิ้น 258 คน โดยมีเซอร์เซนต์โมรีส เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/อธิการของบ้าน และเซอร์ลอเรนซ์ มัณฑนา โพธิเนตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ต่อมาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2539 ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ สังวาลย์ ศุระศรางค์ และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ มาร่วมเปิดอาคารเรียน เซนต์ปอล อย่างเป็นทางการ โดยมีแมร์มีเรียมกิจเจริญ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย และบาดหลวงธวัช สิงห์สา เป็นผู้ดำเนินการตลอดพิธีการเปิดงาน ในปีนี้ได้เริ่มจัดงานราตรีศรีเซนต์โย เป็นครั้งที่ 1 เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน

ปีการศึกษา 2540 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด ได้เข้าร่วมพิธีเสกและวางศิลาฤกษ์ วัดพระเมตตา โดยได้รับเกียรติจากพระสังฆราช บรรจง อารีพรรค ประมุขสังฆมณฑลนครสรรค์ และแมร์ มีเรียม กิจเจริญ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทยเป็นองค์ประธานเปิดงาน สำหรับการเรียนการสอนได้เปิดปีการศึกษา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พุทธศักราช 2540 มีนักเรียนจำนวน 324 คน มีเซอร์มารี โปแลต กาญจนา สมสุข ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/อธิการของบ้าน และเซอร์ลอเรนซ์มัณฑนา โพธิเนตร ดำรงต าแหน่งผู้อำนวยการ ในปีนี้มีโอกาสต้อนรับแมร์ฟรังซัวส์ จันทร์เพ็ญ ชีรานนท์เจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทยคนใหม่ ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้ปลูกต้นไม้รอบบริเวณโรงเรียน ปรับพื้นที่ส่วนหน้าของโรงเรียนสำหรับใช้เป็นสนามกีฬา สร้างสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนปฐมวัยต่อจากอาคารเรียนเซนต์ปอล และศาลาจำนวน 2 หลัง สำหรับให้นักเรียนพักผ่อนยามว่าง ในส่วนของหอพักประจำได้เริ่มปรับพื้นที่สำหรับสร้างอาคาร 3 ชั้น เป็นหอพักประจำ หลังจากสร้างเสร็จตั้งชื่อว่า “หอพักเซนต์โย” กำหนดให้ชั้นที่ 3 ใช้สำหรับพักนอน ชั้นที่ 2 ใช้สำหรับเป็นห้องเรียน และชั้นที่ 1 เป็นลานอเนกประสงค์

ปีการศึกษา 2541 เปิดปีการศึกษาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2541 มีนักเรียน 371 คนมีเซอร์เซนต์โมรีส เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/อธิการของบ้าน และเซอร์ลอเรนซ์ มัณฑนา โพธิเนตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ในปีนี้โรงเรียนได้เริ่มการแพร่ธรรมและให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ตามพื้นที่บนภูเขาห่างไกลความเจริญ เซอร์เซนต์โมรีส เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์ ได้เสนอต่อแมร์ฟรังซัวส์ จันทร์เพ็ญ ชีรานนท์ ซื้อที่ดินขนาดพื้นที่ 6 ไร่ ในราคา 30,000 บาท จากนางจิบลือโม่ ในเขตบ้านปะน้อยปู่ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อใช้ปลูกสร้างบ้านพักที่ทำด้วยไม้ไผ่ หลังคาใบตองตึงสำหรับเป็นศูนย์แพร่ธรรม และช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องเดินทางไกลมาเรียนที่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน ได้พักอาศัย จำนวน 30 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย จำนวน 20 คน นักเรียนหญิง จำนวน 10 คน โดยมีผู้ปกครองนำข้าวสารอาหารแห้งมามอบให้สำหรับใช้บริโภคในชีวิตประจำวันแต่ก็ยังไม่เพียงพอทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดจึงให้ความช่วยเหลือค่าอาหารบางส่วนและข้าวสาร ปีละ 5 – 6 กระสอบ เวลาต่อมาเมื่อแมร์ฟรังซัวส์ จันทร์เพ็ญ ชีรานนท์และเซอร์โรส เลค ได้เข้าไปเยี่ยมเยือนจึงได้เห็นสภาพของบ้านไม้ไผ่หลังคาใบตองตึง จึงมอบเงินจำนวน 50,000 บาท ปรับปรุงเป็นบ้านไม้ที่มั่นคงแข็งแรงขึ้น ตั้งชื่อว่า “ศูนย์มารีเป็นที่พึ่ง”

ปีการศึกษา 2542 เปิดปีการศึกษามีนักเรียนจำนวน 451 คน มี เซอร์เซนต์โมรีส  เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/อธิการของบ้าน และเซอร์ลอเรนซ์ มัณฑนา โพธิเนตร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้จัดตั้งชมรมผู้ปกครอง โดยมีคุณก่อเกียรติ ทรัพย์สาร เป็นประธานชมรมผู้ปกครอง ในปีนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2543 เปิดปีการศึกษา มีนักเรียนจำนวน 568 คน มี เซอร์เซนต์โมรีส  เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/อธิการของบ้านและเซอร์มารีน่  กุลอนุสถาพร รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีการปรับสภาพถนนภายในโรงเรียนโดยได้สร้างถนนเพิ่มเติมจากอาคารเซนต์ปอล ถึงวัดพระเมตตา  ปรับปรุงโดย   ปูพื้นกระเบื้องของโรงอาหารใหม่ สร้างทางระบายน้ำหน้าอาคารเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ  โดยองค์การโทรศัพท์ไว้บริการนักเรียน จำนวน 1 ตู้ จัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม และสร้างเตาเผาขยะ ทำให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมดีขึ้น  การสัญจรภายในบริเวณโรงเรียนสะดวกยิ่งขึ้น

ปีการศึกษา 2544 เปิดปีการศึกษา มีนักเรียนจำนวน 681 คน มี เซอร์เซนต์โมรีส  เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์  ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/อธิการของบ้าน และ เซอร์แคลร์  สมเนตร รับตำแหน่งผู้อำนวยการ    ได้พัฒนางานโดยส่งบุคลากรครูเข้ารับการประเมินครูแกนนำของคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได้ผ่านเกณฑ์ประเมิน 16 คน ตลอดปีการศึกษาได้พัฒนางานด้านบุคลากรโดยเข้ารับการอบรมด้านหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2545 เปิดปีการศึกษา มีนักเรียนจำนวน 633 คน มี เซอร์เซนต์โมรีส  เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์  ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/อธิการของบ้าน และ เซอร์แคลร์สมเนตร รับตำแหน่งผู้อำนวยการ      ได้เริ่มดำเนินการสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก จำนวน 1 หลัง ขนาดความยาว 89 เมตร กว้าง 13.50 เมตร พร้อมกันนั้นได้สร้างถนนหน้าอาคารเรียนหลังใหม่นี้ สร้างรั้วรอบโรงเรียน สร้างสนามบาสเกตบอล สร้างเรือนเพาะชำ ปรับปรุงห้องดนตรีไทย สร้างห้องศูนย์สื่อเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนแก่นักเรียนทุกระดับชั้น จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดและเครื่องฉายข้ามศีรษะ ในปีนี้ได้รับรางวัลโรงเรียนตัวแทนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอันดับ 1

ปีการศึกษา 2546 มีเซอร์เซนต์โมรีส  เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์  ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ         เซอร์คริสตอฟ รับตำแหน่งผู้อำนวยการ และมีเซอร์อันเดร  อาศัย เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยของบ้าน ซึ่งในขณะนั้นได้มีบาทหลวง ธวัช สิงห์สา ดูแลและพักประจำที่วัดพระเมตตา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2546  ได้ดำเนินการเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ตั้งชื่อว่าอาคารเรียน เอ็มมานูแอล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสวัสดิ์   ศรีสุวรรณดี เป็นประธานเปิดอาคารเรียน ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก   มาแมร์ฟรังซัวส์  ชีรานนท์ เจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานราตรีศรีเซนต์โย ครั้งที่ 8

ปีการศึกษา 2547 มีเซอร์เซนต์โมรีส  เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ มีเซอร์วีร์จีนี  เดชานนท์  รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูเข้าอบรมสัมมานา การสอนแบบโครงการ(Project  Appoach) และการประเมินการใช้หลักสูตรในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนเพิ่มจำนวน 10 เครื่อง และได้รับบริจาครถบัสจำนวน 2 คนจากคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  ในเดือนตุลาคม ได้รับงบประมาณจากผู้ใจบุญจำนวน 3,640,000 บาท และสมาคมศิษย์เก่าเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อนำไปก่อสร้างตึกคอนกรีต 2 ชั้น  สำหรับเป็นที่พักพิงให้เด็กที่ให้ความช่วยเหลือที่ศูนย์หมู่บ้านปะน้อยปู่ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ปีการศึกษา 2548 มีเซอร์เซนต์โมรีส  เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์  ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ มีเซอร์   วีร์จีนี  เดชานนท์  รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ(สมศ.) จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่องสำหรับใช้ในงานบริหารจัดการ ปรับปรุง ซ่อมแซมหอพักนักเรียนประจำและบ้านพักของคณะมาเซอร์ ชื่อว่า บ้านเซนต์แมร์รี่พร้อมทั้งได้สร้างหอพักนักเรียนประจำเพิ่มอีก 1 หลัง ใกล้บ้านเซนต์แมร์รี่

ปีการศึกษา 2549 ตึกคอนกรีต 2 ชั้น สำหรับใช้เป็นพักพิงให้เด็กที่ให้ความช่วยเหลือที่ศูนย์หมู่บ้านปะน้อยปู่ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก สร้างแล้วเสร็จ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ปี 2549  เซอร์วีร์จีนี    เดชานนท์     ได้จัดพิธีเปิดตึกหอพักดังกล่าว ตั้งชื่อว่า ศูนย์ปรีดาพรรษ เป็นศูนย์แห่งที่ 2 ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกงานการศึกษาของคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ครบ 100 ปี ในประเทศไทย โดยมี ฯพณฯ บรรจง  อารีพรรค   เป็นผู้ทำพิธีเสก และมาแมร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ เป็นผู้ตัดริบบิ้นเปิดศูนย์ปรีดาพรรษ มีเซอร์ลิเลียนดูแลศูนย์แห่งนี้

ปีการศึกษา 2550 มีเซอร์เซนต์โมรีส  เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์  ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ        มีเซอร์   วีร์จีนี  เดชานนท์  รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการปรับปรุง เพิ่มเติมดังนี้ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  เพื่อใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มอีก 18 เครื่อง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องประชุมจำนวน      10 เครื่อง จัดสร้างสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนปฐมวัย หน้าอาคารเอ็มมานูแอล ปรับปรุงห้องน้ำของอาคารเรียน เซนต์ปอล จัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติม

ปีการศึกษา 2551 – 2552  เซอร์มารีโปแลต กาญจนา สมสุข  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน/อธิการบ้าน และเซอร์ลูซีลา คำแดง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูจำนวน 58 คน และมีนักเรียนทั้งสิ้น 792  คน    โดยได้ส่งเสริมให้นักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ ได้เข้าเรียนมากขึ้น พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนมีการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต จาก 10 เครื่อง เป็น 60 เครื่อง จัดให้มีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดจำนวน  7 เครื่อง  พัฒนาห้องสมุดอนุบาล  ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านต่าง ๆ จัดให้คณะครูศึกษาดูงาน อบรมด้านต่าง ๆ เข้ารับการอบรมตามสายงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเข้ารับการอบรมด้านการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ให้ครูเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน (องค์การมหาชน) (สมศ.) จัดให้มีวงดุริยางค์ในระดับชั้นอนุบาล ซ่อมแซมเครื่องดนตรีดุริยางค์ของโรงเรียน และปรับปรุง พัฒนาระบบการกรองน้ำดื่มเพื่อบริการน้ำดื่มสะอาดให้แก่นักเรียน ในปี 2552 เซอร์ลูเซียน  อภิรักษ์  สุขสวัสดิ์ ได้ทำหน้าที่ดูแลศูนย์ปรีดาพรรษ และได้นำหนังสือจากห้องสมุดของโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดไปจัดไว้ให้นักเรียนที่พักประจำที่ศูนย์ปรีดาพรรษได้อ่าน ศึกษาหาความรู้ นอกจากนี้ยังขยายการแพร่ธรรมไปยังหมู่บ้านห้วยปลากอง

ปีการศึกษา 2553 เซอร์เอมิลี อัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน และเซอร์ลูซีลา คำแดง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูจำนวน 58 คน และมีนักเรียนทั้งสิ้น 820  คน โดยได้ส่งเสริมให้นักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ ได้เข้าเรียนมากขึ้น ทางคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จัดให้คณะครูศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 40 คน และประเทศฮ่องกง จำนวน 4 คน และได้ส่งเสริมวงดุริยางค์   ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) กลับมาพัฒนาอีกครั้ง เซอร์ลูเซียน อภิรักษ์  สุขสวัสดิ์ ดูแลงานอภิบาลและแพร่ธรรม เพิ่มพื้นที่ในการจัดกิจกรรมและออกเยี่ยมชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยแห้ง ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ปีการศึกษา 2554 เซอร์เอมิลี อัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน และ เซอร์สกอลัสติก ดร. วิภาดา  สัณฐิติ  รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูจำนวน 48 คน และมีนักเรียนทั้งสิ้น 820 คน ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ในตอนเช้าของทุกวัน  เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนจากจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้แก่ ทีวี, เครื่องเล่นซีดี, จานดาวเทียม จำนวน 5 ชุด และโรงเรียนมารีย์วิทยาได้มอบลำโพงสนาม จำนวน 1 ชุด ให้กับทางโรงเรียน  และจัดบุคลากรครู จำนวน 3 คน ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์ เกี่ยวกับงานห้องสมุด งานธุรการ และการงานอาชีพ และโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โครงการประกวดสุดยอดส้วมแห่งปีของจังหวัดตาก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลายของอำเภอประจำปี 2554 การแพร่ธรรมและออกไปเยี่ยมเยือนชาวบ้าน นำโดยเซอร์ลูเซียน อภิรักษ์  สุขสวัสดิ์ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องใน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านปะน้อยปู่ หมู่บ้านห้วยปลากอง หมู่บ้านตีนธาตุ หมู่บ้านห้วยแห้งบ้านตีนธาตุ หมู่บ้านห้วยแห้งบ้านแม่หละ

ปีการศึกษา 2555 เซอร์เอมิลี อัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน และ เซอร์สกอลัสติก ดร. วิภาดา  สัณฐิติ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูจำนวน 53 คน และมีนักเรียนทั้งสิ้น 768  คน ได้ดำเนินการปรับปรุงฐานและโครงสร้างอาคารเรียนเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ที่มีลักษณะ      ทรุดตัวจนส่งผลให้ตัวตึกเอียง   มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมโดยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ได้เรียนภาษาพม่โดยรับครูผู้สอนที่เป็นครูพม่ามาสอนให้กับนักเรียนโดยตรงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดค่ายจิตอาสามีการซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ ให้มีสภาพดีขึ้น ร่วมกับโรงเรียนซางตาครุ้สคอนแวนต์ปรับปรุงห้องสมุดหลุยโชว์เวย์ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการทำปุ๋ยหมักชีวภาพการทำน้ำยาเอนกประสงค์ และการแกะสลักสบู่ มาสอนและพัฒนาฝีมือให้กับคณะครูและนักเรียน ในปีนี้โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โครงการประกวดสุดยอดส้วมแห่งปีของจังหวัดตากเป็นปีที่ 2  ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการและควบคู่กับการเน้นนักเรียนมีคุณธรรม โดยเข้าร่วมโครงการต่างๆ เช่น เด็กดี V-Star ตอบปัญหาธรรมะ“ทางก้าวหน้า” กับพุทธศาสตร์สากล และยังได้มีการสนับสนุนให้ครูได้ศึกษา  ดูงานที่ประเทศลาว จำนวน 53  คน และประเทศฮ่องกง จำนวน 2 คน เซอร์ลูเซียน อภิรักษ์  สุขสวัสดิ์ นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรม และมอบสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพให้แก่เด็กๆ ณ โรงเรียน ตำรวจตระเวณชายแดน จุฬา-ธรรมศาสตร์ และหมู่บ้านห้วยแห้งบ้านแม่หละ ยังคงออกไปแพร่ธรรมและเยี่ยมเยือนเด็กและคนชราตามหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านยังคงดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ โดยให้นักเรียนที่อยู่หอพักประจำได้มีโอกาสออกไปร่วมกิจกรรมพร้อมกับเซอร์ลูเซียนด้วย  โรงเรียนได้บริจาคโต๊ะเรียนจำนวน 50 ชุดให้โรงเรียนห้วยน้ำเย็น ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของศูนย์แพร่ธรรม เขต 3 อำเภอแม่ระมาด สังกัดสังฆมณฑลนครสวรรค์ของคุณพ่อ นิโคลัส เลอเฟอบิว

ปีการศึกษา 2556 เซอร์เอมิลี อัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน และ เซอร์สกอลัสติก ดร. วิภาดา  สัณฐิติ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูจำนวน  53  คน และมีนักเรียนทั้งสิ้น 781 คน มีนโยบายในการส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยในช่วงปิดภาคเรียนจัดให้นักเรียน ครูและบุคลากรมาช่วยกันซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อให้มีสภาพดี เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน  โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โครงการประกวดสุดยอดส้วมแห่งปีของจังหวัดตาก เป็นปีที่ 3 มีการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการตรวจประกันคุณภาพโรงเรียนเพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอกจากคณะกรรมการ สมศ. รอบ 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน จัดให้คณะครูได้ไปศึกษาดูงานที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกทั้งยังให้ทุนการศึกษา  แก่ครูจำนวน 2 คนไปศึกษาต่อในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์หลักสูตรระยะสั้น ที่ประเทศมาเลเซีย สำหรับการออกไปแพร่ธรรมและเยี่ยมเยือนเด็กและคนชราตามหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านยังคงดำเนินการอย่างสม่ำเสมอในช่วงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเลิกเรียน และวันเสาร์ อาทิตย์

ปีการศึกษา 2557  เซอร์เอมิลี อัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน และเซอร์สกอลัสติก ดร. วิภาดา  สัณฐิติ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูจำนวน  55  คน และมีนักเรียนทั้งสิ้น  704  คน อาคารเซนต์ปอลแล้วเสร็จจากการซ่อมแซม มีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน จัดระบบการจราจรภายในโรงเรียน ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามบริเวณโรงเรียนและอาคารเรียน ติดตั้งสัญญาณบอกเวลาอัตโนมัติ โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โครงการประกวดสุดยอดส้วมแห่งปีของจังหวัดตากเป็นปีที่ 4 และผ่านการประเมิน “สุดยอดส้วมแห่งปี” ในระดับภาค  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัย ระดับดีมาก และประถม – มัธยม ระดับดี  ตั้งแต่วันที่  26  สิงหาคม พ.ศ. 2557  มีการพัฒนาครูและบุคลากร    อย่างต่อเนื่องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สำหรับการออกไปแพร่ธรรมและเยี่ยมเยือนเด็กและคนชราตามหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านยังคงดำเนินการอย่างสม่ำเสมอในช่วงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเลิกเรียน และวันเสาร์ อาทิตย์

ปีการศึกษา 2558 เซอร์เอมิลี อัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน และ เซอร์สกอลัสติก ดร. วิภาดา  สัณฐิติ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูจำนวน  53  คน และมีนักเรียนทั้งสิ้น  756  คน ทางศูนย์กลางของคณะได้สร้างบ้านพักเซอร์ขึ้นอีก 1 หลัง ชื่อว่า “บ้านเซนต์โมรีส” ทดแทนหลังเก่าที่ชำรุด  โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพัฒนา ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ระดับดีเด่น จากสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 2 จังหวัดพิษณุโลก  โรงเรียนผ่านการประเมิน “สุดยอดส้วมแห่งปี 2558” ในระดับจังหวัดตากต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากสาธารณสุขจังหวัดตาก  ในงานมหกรรม Child Show สร้างเด็กดีและเด็กเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558   นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ระดับเขตพื้นที่  และการแข่งขันแกะสลักได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ  โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ปีการศึกษา 2559  เซอร์เอมิลี อัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร ดำรงตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ และเซอร์สกอลัสติก วิภาดา  สัณฐิติ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีคณะเซอร์ จำนวน 4 คน ครูและบุคลากร-ทางการศึกษา จำนวน 52 คน และมีนักเรียนทั้งสิ้น  853 คน มีเซอร์แอสแตล เดอ เยซู โด่งสนั่น      สานต่องาน แพร่ธรรมตามหมู่บ้านต่างๆ ต่อจากเซอร์ลูเซียน  อภิรักษ์  สุขสวัสดิ์  ติดตั้งทีวีดิจิทัลพร้อมโน้ตบุ๊คภายในห้องเรียน จำนวน 12 ชุด โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ได้ติดตั้งพัดลมเพดานบริเวณโรงอาหาร จำนวน 20 ตัว  ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่ม จำนวน 8 ตัว  ได้ส่งเสริมวงดุริยางค์ของโรงเรียนโดยจัดซื้อเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีและเครื่องเป่าเพิ่มเติมและทดแทนของเก่าที่ชำรุดเสียหายโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร   โรงเรียนผ่านการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ประเภทสามัญ) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สพป.ตาก เขต 2  อยู่ในระดับดีมาก   ผ่านการประเมินการนิเทศการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้ง 6 ด้าน จาก สพป.ตาก เขต 2      ผ่านการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐ. และนโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.ตาก เขต 2   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแกะสลักผักผลไม้ผสานงานใบตอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสุดยอดส้วมแห่งปี 2559 ระดับจังหวัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6   โรงเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน โดยการปรับพื้นที่เตรียมก่อสร้างซุ้มนักบุญยอเซฟ บริเวณข้างอาคารเรียนเซนต์ปอล นอกจากนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ครูไปศึกษาดูงาน อบรม สัมมนายังหน่วยงานต่าง ๆ

ปีการศึกษา 2560 เซอร์มารีโปแลต  กาญจนา  สมสุข ดำรงตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและเซอร์สกอลัสติก วิภาดา  สัณฐิติ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้จัดการ มีเซอร์จำนวน 3 คน ครู จำนวน 52 คน นักเรียนทั้งสิ้น 849 คน การแพร่ธรรมเซอร์มารี มักซิม กะโนะ เป็นผู้นำคณะครูที่มีจิตอาสา และเด็กกลุ่ม “เมตตาจิต” ผลัดกันออกไปเยี่ยมเยือน ช่วยเหลือและจัดกิจกรรมตามหมู่บ้านต่างๆ ที่โรงเรียนดูแล       ซึ่งปัจจุบันมีครูจิตอาสาที่ปฏิญาณตนแล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ปี 2561 จำนวน 17 คน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน ก่อสร้างซุ้มนักบุญยอเซฟข้างอาคารเซนต์ปอล ได้ติดตั้งพัดลมเพดานใต้อาคารเรียนเอ็มมานูแอล จำนวน 22 ตัว ติดตั้งคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะทดแทนเครื่องเดิมที่มีระบบฐานปฏิบัติการล้าสมัยที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียน ตามคำบอก ระดับชั้น ป.4 – ป.6 และชนะเลิศการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ในโครงการรักษ์ภาษาไทย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ได้พัฒนาและส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ นักเรียนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Spelling Bees ระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร       จังหวัดพิษุโลก นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 ระดับจังหวัดตากต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ปี และโรงเรียนได้รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก และอยู่ในช่วงรอประกาศผลการประเมิน อีกทั้งได้ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรได้ศึกษาดูงาน อบรม ยังหน่วยงานต่าง ๆ นำมาปรับใช้เพื่อพัฒนานักเรียน

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้รับการรับรอง จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 256 เดือนมิถุนายน ได้ต้อนรับ Mother Maria Goretti LEE มหาธิการิณี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร Sister Emily Louise del CASTILLO ที่ปรึกษาฯ Mere Myriam Kitcharoen มหาธิการิณี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ค.ศ. 2001 – 2013 และ Soeur Agnes Boonraksa Sritrakul อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เดือนสิงหาคม นายเจริญฤทธิ์     สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะศึกษาธิการจังหวัดตากและผู้บริหารจากกลุ่มโรงเรียนเอกชนลุ่มน้ำเมย ให้เกียรติเยี่ยมเยียนโรงเรียน เดือนธันวาคม เสกบ้าน “มารีอา กอเรตตี” (หอพักนักเรียน) โดยพระสังฆราช     ยอแซฟพิบูลย์ วิสิทฐนนทชัย นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2561 ระดับจังหวัดตาก เป็นปีที่ 8 อย่างต่อเนื่อง

ปีการศึกษา 2562   เซอร์สกอลัสติก ดร.วิภาดา สัณฐิติ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต รับตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน และเซอร์มารีแคลร์ สำราญ ทองอินทร์ รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ     มีครูทั้งหมด 58 คน และนักเรียนน 931 คน โดยมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและยึดปรัชญาการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นแนวทางในการอบรมสั่งสอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนได้รางวัลและผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน อีกทั้งยังมีการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสบการณ์ในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านอื่นๆ ให้ทันยุคสมัย นอกจากนี้ทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัลชมเชย ในการประกวดผลงานนวัตกรรมทางเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ตามโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก  วันที่ 12 มิถุนายน 2562      นำโดย เซอร์สกอลัสติก ดร.วิภาดา สัณฐิติ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ต้อนรับทางคณะจิตอาสาจากมูลนิธิ  ไอแคร์ประเทศไทย ที่ได้มาเยี่ยมเยียนและมอบอุปกรณ์การเรียน รวมทั้งทุนการศึกษาให้กับนักเรียน    ดร.กนกวรรณ    วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้ติดตาม เข้ามาเยี่ยมเยียนและได้มอบผ้าห่มให้กับทางโรงเรียน มีการซ่อมแซมและพัฒนาด้านอาคารสถานที่ โดยสร้างหลังคาบริเวณทางเดินไปยังไปยังโรงอาหารและปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน

ปีการศึกษา 2563  เซอร์สกอลัสติก ดร.วิภาดา สัณฐิติ ดำรงตำแหน่ง ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต     รับตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน มีเซอร์จำนวน 4 คน ครูจำนวน 56 คน และนักเรียนจำนวน 966 คน     ได้มีการปรับภูมิทัศน์รอบๆ โรงเรียน โดยการสร้างโดม SAINT MARY หน้าอาคารเอ็มมานูแอล และนักบุญเปาโลบริเวณหน้าห้องประชุมเซนต์โย ซึ่งการปรับภูมิทัศน์ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าคณะแขวง สาเหตุในการปรับภูมิทัศน์ เนื่องจากได้ดำเนินการตัดต้นพญาสัตบรรณทิ้ง เพราะส่งกลิ่นแรงในช่วงฤดูหนาว รบกวนคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก เมื่อตัดต้นพญาสัตบรรณจำนวนมากทิ้งจึงส่งผลให้บริเวณหน้าอาคารเอ็มมานูแอล     ขาดร่มเงาจากต้นไม้ ทำให้อากาศร้อนขึ้นและได้มีการขุดเจาะบริเวณหน้าอาคารเอ็มมานูแอลเพื่อทำท่อระบายน้ำใหม่ จึงส่งผลให้บริเวณส่วนนั้นเกิดความเสียหาย จึงได้ขออนุญาตสร้างโดม SAINT MARY และนักบุญเปาโลขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการปรับภูมิทัศน์ในส่วนอื่นๆ เช่น แม่พระ (บริเวณหน้าโรงอาหาร) ถ้ำแม่พระ (หน้าอาคารเอ็มมานูแอล) ป้ายชื่อของโรงเรียนและถนนบริเวณหน้าประตูทางเข้าจนถึงประตูทางออก เป็นต้น              วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เซอร์สกอลัสติก ดร.วิภาดา สัณฐิติ ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ปีการศึกษา 2564  เซอร์สกอลัสติก ดร.วิภาดา สัณฐิติ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  รับตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน มีเซอร์จำนวน 4 คน ครูจำนวน 56 คน และนักเรียนจำนวน 1,030 คน ได้มีการปรับสภาพแวดล้อมบริเวณอาคารเอ็มมานูแอลและอาคารเซนต์ปอล เป็นภาพวาดบนผนังคำสุภาษิต คำพังเพย เรื่องราวความเป็นมาของพระเยซูเจ้า เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญ ทั้งนี้ยังมีการปรับภูมิทัศน์ในส่วนอื่นๆ เช่น สนามเด็กเล่น ทางม้าลาย เป็นต้น  เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565        เซอร์เปาลา ขวัญดาว พระประเสริฐรักษา ได้รับรางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก

ปีการศึกษา 2565 เซอร์เอมิลี อัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตรับตำแหน่งผู้จัดการ เซอร์มารี-เอมเม รัตนา โพธิทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ทางโรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงอันตรายและโทษของสิ่งเสพติดอย่างทั่วถึง มีตัวแทนของนักเรียนเข้าร่วมชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษาและชุมชน โรงเรียนรับครูอาสาสมัครจากประเทศออสเตรเลียมาช่วยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง SJM MINIMARATHON  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน บุคลากรและหน่วยงานภายนอกเห็นถึงความสำคัญในการออกกำลังกายและรักสุขภาพ โดยรายได้สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนชรา และเด็กด้อยโอกาส    วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และ  นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ได้เยี่ยมเยียนนักเรียนทุนและมอบทุนการศึกษาพร้อมถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์  โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา2565โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก  เซอร์มารี-เอมเม รัตนา โพธิทอง ได้รับรางวัลครูดีศรีแม่ระมาด จากที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด

ปีการศึกษา 2566 เซอร์เอมิลี อัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต    รับตำแหน่งผู้จัดการ  เซอร์เปาลา ขวัญดาว พรประเสริฐรักษา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากเซอร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และเซอร์มารี อักแนส สุวรรณา บัวทรัพย์ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี  เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง รวมพลังป้องกันภัยใกล้ตัวเด็กจากการค้ามนุษย์และต้อนรับผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) เข้ามาศึกษาดูงานอนามัยโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทางด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย ส่งผลให้ได้เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 หลายรายการ ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ในการตอบปัญหากฎหมายกับทางศาลจังหวัดแม่สอด เนื่องในวันรพี  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกองเชียร์และลีดเดอร์  งานกีฬาสีอำเภอแม่ระมาด  ร่วมแสดงพิธีเปิดงานมหกรรมสานสัมพันธ์   2  แผ่นดิน (ไทย – เมียนมา) กับเทศบาลตำบลแม่จะเรา  แสดงพิธีเปิดงานลอยกระทงประจำปีกับหน่วยงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด   มีการพัฒนาด้านสื่อเทคโนโลยี ได้ติดตั้งโทรทัศน์ในห้องเรียนเพิ่ม จำนวน 9 เครื่อง และติดตั้งกระดานไวท์บอร์ดในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ส่วนของการแพร่ธรรม นำโดยเซอร์มาร์ธา      สกุลวิวัฒน์  พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียน ออกเยี่ยมเยือน ช่วยเหลือและจัดกิจกรรมตามหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาดและกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 มาให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา  รวมทั้งได้รับการฝึกซ้อม  แผนเผชิญเหตุ (หนี ซ่อน สู้) กับทางสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด  โรงเรียนส่งเสริมให้มีปลูกผัก หญ้าแฝกรวมถึงต้นไม้อื่นๆ ที่ได้รับจากโครงการพัฒนาป่าไม้บ้านลานเต็งตามแนวพระราชดำริจังหวัดตาก   ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ครูดีศรีแม่ระมาด     ครูดีศรีสถาบัน  และรางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่นเนื่องในวันครู ประจำปี 2567 รวมทั้งครูปฐมวัยได้รับรางวัลนวัตกรรมคุณภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก และโรงเรียนได้จัดเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง จากกระทรวงศึกษาธิการ

Scroll to Top