รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self Assessment Report : SAR)

SAR : 2024

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

SAR : 2023

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

SAR : 2021

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

SAR : 2020

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

SAR : 2019

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

Scroll to Top