โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดจัดการศึกษามุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีตามจิตตารมณ์นักบุญเปาโลสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับสู่ศตวรรษที่ 21


     1. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้เรียนครบทุกมิติตามจิตตารมณ์นักบุญเปาโลสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับสู่ศตวรรษที่ 21
     2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามจิตตารมณ์นักบุญเปาโลสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับสู่ศตวรรษที่ 21
     3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามจิตตารมณ์นักบุญเปาโลสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับสู่ศตวรรษที่ 21
     4. สร้างและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามจิตตารมณ์นักบุญเปาโลสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับสู่ศตวรรษที่ 21


     มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรม และความรู้


     ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝุหาคุณธรรม เลิศล้ําการงาน

Scroll to Top