โครงสร้างการบริหารงาน

เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล
อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย

เซอร์เอมีลี อัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

เซอร์ไอดา วิลานี กล้าณรงค์การ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนันทนัฐ พันธ์ปัญญากรกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ

 นางสาวอภิญญา คำลำปาง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 นางสุพันณี สุนันต๊ะ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

 นายศรายุทธ จำนงรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

 นายธวัชชัย พรมเทพ
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

 นางสาวสุภัชชา พรมคำ
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

 นางจันทร์สาว พาซู
หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

Scroll to Top