โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด

คติพจน์
ศึกษาดี  มีวินัย  ใจเมตตา  ใฝ่หาคุณธรรม  เลิศล้ำการงาน

        การศึกษาดี  คือชีวิตที่เจริญเติบโต ให้ความรู้ ความจริงที่เป็นอมตะ และชี้นำแนวทางการดำรงชีวิตที่มีวินัย  เรียบง่าย มีเมตตาธรรม และมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะศึกษาทั้งด้านศาสตร์และศิลป์  รวมทั้งวิทยาการที่ทันสมัย  เพื่อประกออบสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะธำรงและเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

        ศึกษาดี  หมายถึง การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางวิชาทักษะต่าง ๆ ตามศักยภาพของตน และความแตกฉานทางภาษาและคอมพิวเตอร์  เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมปัจจุบัน  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถคิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  โดยใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถแสวงหาความรู้  ด้วยกระบวนการต่างๆ  และให้การศึกษาเป็นกระบวนการตลอดชีวิต  ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน

        มีวินัย  หมายถึง การรู้จักเคารพต่อกฎกติกา ระเบียบและศักดิ์ศรีของผู้อื่น เคารพผู้อาวุโสกว่าทั้งคุณวุฒิ และวัยวุฒิ  มีความเป็นประชาธิปไตยแก้ปัญหาในชีวิต  ด้วยสันติวิธี  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  รักษาความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

        ใจเมตตา  หมายถึง  มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการแบ่งปัน เสียสละ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส
        ใฝ่หาคุณธรรม  หมายถึง ความมีศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือและไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่นสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  การมีค่านิยมในชีวิตที่ถูกต้อง  มีความเข้าใจ  และซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

        เลิศล้ำการงาน  หมายถึง การมีจิตใจรักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่อสัมมาอาชีพ มีความขยันอดทนในการทำงาน  มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน  และยอมรับในคุณค่างานของผู้อื่นสามารถใช้ศักยภาพของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  (IDENTITY)
“ แต่งกายสะอาด    มารยาทดี ”

แต่งกายสะอาด  หมายถึง    การแต่งกายที่สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย ตามระเบียบ  สมศักดิ์ศรี และมีความภาคภูมิใจในเครื่องแบบที่สวมใส่
มารยาทดี หมายถึง มีพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งทางกาย วาจา  และใจ  เหมาะสมตามกาลเทศะ ให้เกียรติผู้อื่นด้วยใจจริง

 เอกลักษณ์ของโรงเรียน  (UNIQUENESS)
“ การงานเด่น เน้นพอเพียง ”

การงานเด่น  หมายถึง  มุ่งมั่นตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย จนประสบผลสำเร็จโดยใช้ศักยภาพของตนเองจนได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น
เน้นพอเพียง  หมายถึง  มีความพอใจในสิ่งที่ตนมีตามสภาพแวดล้อม กล้าที่จะเผชิญปัญหา ยอมรับความจริง และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ปราศจากความคับข้องใจใด ๆ

 ปรัชญาของโรงเรียน  (PHILOSOPHY)
        มนุษย์ที่มีคุณภาพ  คือ  มนุษย์ที่มีคุณธรรม  และความรู้

วิสัยทัศน์ (VISION)
        โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด  มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตามคำสอนของนักบุญเปาโล และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่อาเซียน   

พันธกิจ  (MISSION)
        1. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
        2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และตาม

มาตรฐานการศึกษาชาติ
        3. พัฒนาสถานศึกษาให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
        4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
        5. ส่งเสริมและสร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน
        6. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการที่ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
        7. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงในโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
        ปีพุทธศักราช ๒๕๓๘  มาแมร์มีเรียม  กิจเจริญ  อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร อนุมัติตามข้อเสนอของ เซอร์เซนต์โมรีส เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์ จัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อตั้งโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด มีอาคารหลังแรกชื่อว่า อาคารเซนต์ปอล  โดยมี เซอร์เซนต์โมรีส เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต และเซอร์ลอเรนซ์ มัณฑนา โพธิเนตร รับตำแหน่งผู้อำนวยการ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑
        ปีการศึกษา ๒๕๔๐ สร้างวัดพระเมตตา และหอพักนักเรียนประจำชื่อว่า หอพักเซนต์โยเซฟ เพื่อรองรับนักเรียนที่อยู่ห่างไกล
        ปีการศึกษา ๒๕๔๑ ได้เริ่มขยายการแพร่ธรรมและช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ตามพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และสร้างศูนย์แพร่ธรรมชื่อว่า ศูนย์มารีเป็นที่พึ่ง
        ปีการศึกษา ๒๕๔๓ มีการปรับสภาพถนนภายในโรงเรียนจากอาคารเซนต์ปอลถึงวัดพระเมตตา และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้ดีขึ้น
        ปีการศึกษา ๒๕๔๕ สร้างอาคารเรียนเพิ่ม ๑ หลัง ชื่อว่า อาคารเอ็มมานูแอล และสร้างรั้วหน้าโรงเรียน
        ปีการศึกษา ๒๕๔๗ โรงเรียนได้รับบริจาครถบัส จำนวน ๒ คัน จากมูลนิธิคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และสร้างอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น เพื่อเป็นที่พักให้เด็กยากจนที่ศูนย์หมู่บ้านปะน้อยปู่
        ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ได้จัดทำพิธีเปิดหอพักชื่อว่า ศูนย์ปรีดาพรรษ โอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร อีกทั้งยังได้ต่อเติมกำแพงรั้วรอบบริเวณโรงเรียนและซื้อรถตู้เพื่อใช้ในการเดินทาง
        ปีการศึกษา ๒๕๕๐ สร้างสนามเด็กเล่นหน้าอาคารเรียนเอ็มมานูแอล
        ปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร สนับสนุนงบประมาณให้คณะครูไปศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม จำนวน ๔๐ คน ประเทศฮ่องกง จำนวน ๔ คน
        ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้ดำเนินการรื้ออาคารและปรับฐานโครงสร้างอาคารเซนต์ปอล เนื่องจากอาคารทรุดตัวลง ส่งผลให้ตัวอาคารเอียง นอกจากนี้ชมรมผู้ปกครองได้สนับสนุนเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๒๐๐ ตัว
        ปีการศึกษา ๒๕๕๗ อาคารเรียนเซนต์ปอลสามารถใช้ได้ตามปกติ พร้อมทั้งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามอาคารเรียนและติดตั้งสัญญาณบอกเวลาอัตโนมัติ  ๒๕๕๘ ทางคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้สร้างบ้านพักเซอร์หลังใหม่ขึ้น ๑ หลัง ชื่อว่า บ้านเซนต์โมรีส และโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ติดตั้งทีวีดิจิทัลพร้อมโน้ตบุ๊กภายในห้องเรียน จำนวน ๑๒ ชุด
        ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สร้างซุ้มนักบุญยอแซฟ ข้างอาคารเรียนเซนต์ปอล และได้จัดซื้อเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องตีและเครื่องเป่าเพิ่มเติม
        ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เริ่มสร้างหอพักนักเรียนประจำและโรงครัว   ทดแทนหลังเก่าที่ทรุดโทรม และติดตั้งคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะทดแทนของเก่าที่มีระบบปฏิบัติการล้าสมัย  จำนวน ๕๐ เครื่อง
        ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
        ประกอบด้วยปริมณฑลภายในวงกลม มีเส้นขอบ และมีเส้นโค้งขึ้นโค้งลงประดับรอบนอกบังเกิดเป็นกลีบเจ็ดกลีบกลางปริมณฑลมีโล่ป้องกันศัสตราวุธ ภายในโล่ แบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ ส่วนบนมีอักษร ซ.ย. ซึ่งย่อมาจาก “เซนต์โยเซฟ” วางอยู่หน้าเส้นตรงตัดเฉียง ส่วนกลางเว้นว่าง และส่วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีปวางอยู่บนหนังสือสองเล่มที่ซ้อนกันอยู่ ซึ่งมีเส้นนอนเป็นฐาน มีดาบขัดอปยู่หลังโล่ ปลายดาบปรากฏที่ด้านบนขวา ด้ามดาบปรากฏที่ด้านล่างซ้าย มองเห็นใบไม้ทอดปลายด้านบนซ้ายและด้านล่างขวา

สีประจำโรงเรียน

                                                                                                                                 
                                                                                                                      สีน้ำเงิน                      สีเหลือง

        สีประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด คือ สีน้ำเงิน และสีเหลือง มีความหมายเตือนใจให้คำนึงถึงคุณธรรมสำคัญหลายประการ เบื้องต้นสีทั้งสองเป็นแม่สีเปรียบได้ดังหลักการของทุกสิ่งทุกอย่าง ในทางวิชาการ  ว่าด้วยทฤษฎีเรื่องสี  เมื่อนำสีทั้งสองผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากันจะได้สีใหม่อีกหนึ่งสี คือ สีเขียว ซึ่งเป็นสีของพืชต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์ของการมีชีวิต
        ในสัญลักษณ์ธงไตรรงค์ได้กำหนดไว้ว่า “สีน้ำเงิน คือ สีประจำชาติ” เช่นเดียวกับในภาคตะวันตกของทวีปเอเชียถือว่าสีน้ำเงิน คือ สีของความภักดี  เป็นสีของจารีตนิยม แสดงถึงความสามารถ และเกียรติยศของประชาชนข้างมาก คือ ผู้ใช้แรงงาน ถือว่าเป็นฝ่ายเสื้อคอสีน้ำเงิน ตลอดจนกฎหมายที่เคร่งศีลธรรมก็เรียกขานกันว่า “กฎหมายสีน้ำเงิน”
        สีน้ำเงิน จึงเป็นสีที่แสดงถึงความดีงาม ความสงบสำรวม ความมีกฎเกณฑ์ ความเป็นเลิศ และความเป็นฝ่ายข้างมาก
        สีเหลือง จึงเป็นสีที่แสดงถึงวุฒิภาวะ และความเจริญอย่างเต็มที่ เป็นสีของความสว่าง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธรรมะถือได้ว่าเป็นสีของชีวิตใหม่ เช่น อรุณของทิวาวาร อันหมายถึงการเริ่มต้น

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นพญาสัตบรรณ

        ต้นพญาสัตบรรณจัดอยู่ในวงศ์โมก เป็นไม้ยืนต้นรูปทรงสูงใหญ่ เป็นไม้เนื้อไม่แน่นและค่อนข้างเปราะมีเปลือกหนาเป็นเกล็ดสีน้ำตาล เนื้อไม้มีสีขาวอมเหลือง ลักษณะต้นมีรูปทรงพุ่มสูงคล้ายฉัตร ใบเป็นแบบ  เลี้ยงเดี่ยว มีลักษณะรูปวงรี เนื้อหนาและเหนียว มีติ่งที่ปลายใบ ผลเป็นฝัก ออกดอกเป็นช่อมีสีขาวอมเหลืองและเขียวนิด ๆ กลีบดอกเป็นรูปวงรีมีขนภายในดอก และที่สำคัญดอกมีกลิ่นหอมแรงไปจนกระทั่งฉุน โดยเฉพาะในตอนกลางคืน กลิ่นของดอกจะฉุนรุนแรงมากเป็นพิเศษ จนทำให้บางคนถึงขั้นเกิดอาการแพ้ได้ ความหมายอันเป็นสิริมงคลคือ ด้วยลักษณะต้นทรงพุ่มที่ดูคล้ายฉัตร หรือ ฉัตรบรรณ เครื่องชั้นสูงที่ใช้ในขบวนแห่นั้นเชื่อกันว่ามีความหมายที่เป็นเกียรติเป็นพญา น่าเคารพยกย่อง และด้วยชื่อที่ขึ้นต้นว่า “สัต” ยังหมายถึงคุณธรรมและสิ่งดีงาม  หากนำมาปลูกไว้ก็จะทำให้คนในบ้านได้รับการเคารพยกย่องจากคนอื่น ๆ